Ground Covered in Chicken Feathers
Adapted from Liu Zhenyun’s novel of the same name (一地鸡毛, translated as “Tofu”)

Director: Feng Xiaogang
Script: Liu Zhenyun
Running Time: 10 episodes, 44 mins. Each
Release Date: Jan. 1, 1995

More about the book


Cell Phone
Adapted from Liu Zhenyun’s novel of the same name (手机)

Director: Shen Yan
Script: Song Fangjin
Running Time: 36 episodes, 41 mins. Each
Release Date: May 10, 2010 (Mainland China)

More about the book


I Am Liu Yuejin
Adapted from Liu Zhenyun’s novel of the same name (我叫刘跃进, translated as “The Cook, the Crook, and the Real Estate Tycoon”)

Director: Wang Yikai
Script: Liu Zhenyun
Running Time: 22 episodes, 45 mins. Each
Release Date: Aug. 13, 2010 (Mainland China)

More about the book


Theater: One Sentence is Worth Ten Thousand Sentences
Adapted from Liu Zhenyun’s novel of the same name (一句顶一万句, translated as “Someone to Talk To”)

Director: Mou Sen
Script: Mou Sen
Running Time: 180 mins.
Opening Date: April 20, 2008 (Mainland China)
Countries/Cities/Provinces included on Tour: Russia, Beijing, Harbin, Xinjiang, Chongqing, Hubei, Inner Mongolia, Shenyang, Dalian, Shandong, Wuxi, Suzhou, Shanghai, Xiamen, Jiangsu, Qingdao...

More about the book


Theater: I AM Not Madame Bovary
Adapted from Liu Zhenyun’s novel of the same name (我不是潘金莲, translated as “I Did Not Kill My Husband”)

Director: Ding Yiteng
Script: Zhuo Bielin
Running Time: 120 mins.
Opening Date: March 4, 2023 (Mainland China)
Countries/Cities/Provinces included on Tour: Russia, Beijing, Guangzhou, Shanghai, Tangshan, Hengshui, Zhangjiagang, Shanxi, Xian, Yichun, Changsha, Fuzhou, Cixi, Wenzhou, Xiamen, Wuxi, Wuhan, Chengdu, Tianjin, Hangzhou...

More about the book


Theater: One Day Three Autumns
Adapted from Liu Zhenyun’s novel of the same name (一日三秋, translated as “One Day Three Autumns”)

Director: Ding Yiteng
Script:Ding Yiteng
Running Time: 120 mins.
Opening Date: March 4, 2023 (Mainland China)
Countries/Cities/Provinces included on Tour: Chengdu, Hangzhou, Qingdao, Nanjing, Xian...

More about the book