Rights and Permissions:
Wang Luyu
wangluyu617@163.com
178171211@qq.com
Phone: +86 18850519692

Chinese Publishing House Information:
Changjiang Literature & Art Publishing House Co., Ltd.(China)
Zhang Wei
bjbjweiwei@163.com

Pressphoto:


Download pressphoto for web
Download pressphoto for print